Vedtægter

 

§ 1      NAVN

Forbundets navn er Dansk Curling Forbund – DCuF.
DCuF er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og World Curling Federation (WCF).

§2       FORMÅL

DCuF’s formål er at fastholde og udvikle curlingsporten samt at udbrede interessen for curling i Danmark.

§3       HJEMSTED

DCuF’s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby.

§4       MEDLEMMER

En klub skal være medlem af DCuF og bestå af mindst 5 aktive curlingmedlemmer og klubbens love skal godkendes af DCuF’s bestyrelse.
Anmodning om optagelse i DCuF skal ske til forbundets bestyrelse.
Bestyrelsen kan godkende en klubs optagelse i DCuF indtil næste generalforsamling, hvor klubbens optagelse endeligt godkendes af generalforsamlingen.

§ 5      KONTINGENT

Klubberne betaler kontingent for indeværende kalenderår senest 30. april på basis af de opgivne medlemstal til DIF. Klubber der ikke har indberettet medlemstal til DIF og betalt kontingent til DCuF senest 30. april mister retten til at stemme på generalforsamlingen.

§ 6      UDMELDELSE

Hvis en klub udmelder sig efter 1. april, er den forpligtet til at betale kontingent for det år hvor udmeldelsen sker.

§ 7      KLUBBERNES FORPLIGTELSER

Klubberne er forpligtet til at:

 • overholde DCuF’s vedtægter og reglementer.
 • indhente godkendelse, og sikre samarbejde med DCuF, i forbindelse med afvikling af internationale mesterskaber.
 • indberette medlemstal til DIF, og betale kontingent til DCuF for disse.
 • indsende vedtægtsændringer, oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navne samt klubbens officielle adresse og telefonnummer senest en måned efter klubbens generalforsamling.
 • på anmodning fra DCuF, at fremlægge tilstrækkelig dokumentation på, at klubben følger gældende vedtægter, regler og love.

Hvis DCuF ikke anser en forpligtelse som overholdt, så vil klubben blive orienteret herom skriftligt. Klubben skal så indenfor 14 dage enten bringe forpligtelsen i orden eller indgå i dialog herom.
I sidste instans kan DCuF’s bestyrelse vælge at klubben og dens medlemmer udelukkes fra DCuF aktiviteter indtil forpligtelserne igen overholdes. Denne afgørelse kan ankes til Ordensudvalget.

§ 8      ÆRESMEDLEM

DCuF’s bestyrelse kan udnævne personer til æresmedlem, der gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for DCuF eller for udbredelse af curlingsporten.

§ 9      ØVERSTE MYNDIGHED

Generalforsamlingen er DCuF’s øverste myndighed og består af følgende med stemmeret:

 • DCuF’s bestyrelse
 • Repræsentanter fra hver klubs bestyrelse
 • Øvrige med fuldmagt fra en klub

Alle andre medlemmer og ansatte under DCuF er velkomne, dog uden stemmeret.

§ 10 STEMMERET

Formanden for en klub, der ønsker at gøre brug af sine stemmer på generalforsamlingen, sender en e-mail til DCuF’s sekretær og formand med angivelse af, hvilken person fra egen eller anden klub, der repræsenterer og forvalter klubbens stemmer på generalforsamlingen. Denne e-mail skal være DCuF’s sekretær og formand i hænde minimum 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Dog kan en person således ikke repræsentere mere end 2 klubber, hvoraf vedkommende skal være medlem af den ene klub.

Bestyrelsesmedlemmer i DCuF har hver 1 (en) stemme og er stemmeberettiget til generalforsamlingen er afsluttet. Hvis et DCuF-bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsesmedlemmet overdrage sin stemme til et andet medlem af DCuF ved fuldmagt kommunikeret per e-mail til DCuF’s sekretær og formand senest 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Ingen repræsentant kan have mere end 6 klub-stemmer (inkl. fuldmagter) på generalforsamlingen. DCuF bestyrelsesmedlemmer har derudover også deres egen personlige stemme.

Klubbernes stemmer er baseret på indberetninger for forudgående kalenderår til DIF via Centralt ForeningsRegister, jf. § 5.

Klubberne har følgende antal stemmer på generalforsamlingen:

 • Klubber med 5-20 aktive medlemmer har 2 stemmer
 • Klubber med 21-40 aktive medlemmer har 3 stemmer
 • Klubber med 41-65 aktive medlemmer har 4 stemmer
 • Klubber med 66-95 aktive medlemmer har 5 stemmer
 • Klubber med 96 eller flere aktive medlemmer har 6 stemmer

Ingen klub kan have mere end 6 stemmer.

§ 11  GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 8 ugers varsel, indeholdende mødested og tid, samt angivelse af hvilke poster, der er på valg.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, ligesom kandidater til et evt. formandsvalg skal være indstillet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse fremsendes endelig dagsorden sammen med bestyrelsens skriftlige beretning, årsrapporten inkl. det reviderede regnskab, budget, indkomne forslag samt evt. kandidater til valg.

Såfremt den siddende formand ikke genopstiller, og der ikke er indstillet kandidater på forhånd jf. ovenstående, kan kandidater til formandsposten opstilles og vælges ved generalforsamlingen. Kandidater til øvrige poster kan opstilles og vælges på generalforsamlingen.

§ 12 DAGSORDEN PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af fuldmagt(er)
 • Optagelse af nye klubber
 • Beretning
 • Regnskab
 • Forslag
 • Valg af bestyrelse
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Bestyrelsesmedlem 1 (ulige år)
  4. Bestyrelsesmedlem 2 (lige år)
  5. Bestyrelsesmedlem 3 (ulige år)
  6. Bestyrelsesmedlem 4 (lige år)
 • Valg udenfor bestyrelsen
  1. suppleant til bestyrelsen (lige år)
  2. suppleant til bestyrelsen (ulige år)
  3. 1 revisor (hvert år)
  4. 1 revisorsuppleant (hvert år)
  5. 1 Ekstern revisor (hvert år)
  6. Formand for Ordensudvalget (lige år)
  7. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år)
  8. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år)
  9. suppleant til Ordensudvalget (lige år)
  10. suppleant til Ordensudvalget (ulige år)
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 • Budget
 • Eventuelt

§ 13 AFSTEMNING

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
For ændring af vedtægter kræves dog, at der opnås mindst 2/3 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer.
Dirigenten afgør afstemningsmåden, dog kan der kræves skriftlig afstemning på begæring fra én stemmeberettiget repræsentant.

Valgene til bestyrelsen og Ordensudvalget gælder for en toårig periode.
Opstår der stemmelighed ved valg mellem flere kandidater, foretages omvalg mellem disse kandidater.
Opstår der igen stemmelighed ved dette omvalg, afgøres valget ved lodtrækning.

Intern revisor, revisorsuppleant og medlemmer af Ordensudvalget kan ikke være medlem af DCuF’s bestyrelse.

§ 14  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal også indkaldes når mindst to klubber skriftligt anmoder herom.
Det skal angives, hvilke punkter der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse skal ske senest fire uger efter anmodningen.

Dagsorden med angivelse af tid og sted, samt evt. bilag, skal sendes ud senest to uger før afholdelsen.

§ 15  BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og øvrige ansvarsposter.

Ved den ordinære generalforsamling i 2024 ophører samtlige aktuelle bestyrelsesmedlemmers valgperioder, og der foretages nyvalg til alle 6 bestyrelsesposter, hvor formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år, mens kasserer og andre 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Dette gælder trods bestemmelsen om 2-årige valgperioder i § 13 og angivelsen af valgår i dagsordenen i § 12. Ligeledes suspenderes kravet i § 11 om forudgående indstilling af kandidater til formandsvalg. Disse undtagelser gælder kun ved valget af bestyrelse i 2024 og bortfalder herefter.

Bestyrelsen er forpligtet til at have en kontaktordning, hvor hvert bestyrelsesmedlem får tildelt et antal klubber, som de løbende skal holde orienteret. Hvis formanden udtræder, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en afløser, som sidder til næste generalforsamling.

Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed anses et forslag for forkastet.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver

§ 16 ORDENSUDVALGET

Ordensudvalget er den højeste dømmende myndighed inden for DCuF vedrørende spørgsmål om fortolkning af DCuF’s vedtægter, turneringsregler og opførsel i forbindelse med udøvelse af curling.

Ordensudvalg og DCuF er underlagt DIF’s lovregulativ IV om minimumsreglerne for Ordensudvalg.

§ 17  TEGNINGSREGLER

DCuF tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af formandens forfald kan næstformanden og kassereren tegne DCuF. I tilfælde af kassererens forfald kan formanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer tegne DCuF.

Bestyrelsen vedtager en forretningsgang for administrationen, herunder regler for kassererens dispositionsadgang.

Ved økonomiske dispositioner med enkeltstående aftaler op til 25.000 kr. eller løbende aftaler (abonnementer mv.) på op til 25.000 kr. pr. regnskabsår og med maksimum 3 måneders opsigelse, tegnes DCuF af formanden og kassereren eller ved formandens forfald af næstformanden og kassereren.

Økonomiske dispositioner derudover og ansættelseskontrakter skal godkendes af bestyrelsen og kan derefter påtegnes af formanden og kassereren eller ved formandens forfald af næstformanden og kassereren.

Der påhviler ikke DCuF’s bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler DCuF.

§ 18  REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Revisionen har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets bogførte udgifter og indtægter samt bank- og kassebeholdninger, bilag og formue.
Revisionen skal gennemgå årsrapporten, og påse at beholdningerne er til stede, samt forsyne den med en påtegning.

§ 19 EKSLUSION AF KLUBBER OG BESTYRELSESMEDLEMMER

En klub eller et DCuF bestyrelsesmedlem kan ekskluderes af Generalforsamlingen.
For at en klub/DCuF bestyrelsesmedlem kan ekskluderes, kræves dog, at der opnås mindst 2/3 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer.
I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen udelukke en klub/DCuF bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen har truffet endelig beslutning om eksklusion.

Eksklusion ved generalforsamlingen kan ankes til Ordensudvalget inden 14 dage efter beslutningen.

§ 20 FOND

Dansk Curling Forbund kan oprette en fond med henblik på at virke for curlingsportens fremme, herunder også at etablere curlinghaller. Midler til denne fond hensættes på en særlig konto og skal indgå i Dansk Curling Forbunds almindelige drift. Fonden administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Dansk Curling Forbund.

§ 21 OPLØSNING

Beslutning om DCuF’s opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling jf. § 14, indkaldt kun med dette formål på dagsordenen og kræves at der opnås mindst 2/3 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer.

I tilfælde af opløsning, afgør den ekstraordinære generalforsamling afviklingen af eventuel gæld og formue ved almindeligt flertal, dog således at evt. formue ikke tilfalder de tilbageværende klubber og at eventuel formueafvikling skal tilfalde idrætslige formål.

§ 22  VEDTAGELSESPARAGRAF

Disse love er vedtaget 22. maj 2016 og erstatter alle tidligere ændringer.
Der er vedtaget en tilføjelse til §13 ved generalforsamlingen 7. maj 2017.
Der er vedtaget ændringer til §10, §11, §12, §15 samt indsat ny §17 ved generalforsamlingen den 19. maj 2019.
Der er vedtaget ændringer til §7, §10, §13, §15 og §12 ved generalforsamling 12. maj 2024

Forslag vedrørende inhabilitet blev vedtaget på forbundets ekstraordinære generalforsamling d. 15.08.2021:

Inhabilitet

Politikker

Her kan du finde alle DCuFs poltikker:

DCuFs Tøjpolitik

DCuFs sponsorpolitik

DCuFs alkoholpolitik

Share