Udvalg

Dansk Curling Forbund Kommissorium for udvalg

 1. Baggrund 

DCuF bestyrelsen nedsætter de udvalg, der anses for nødvendige for at kunne varetage forbundets drift. 

 • Udvalgenes bestemmelser 

For hvert udvalg udfærdiges en administrativ bestemmelse af bestyrelsen i samarbejde med udvalget om blandt andet: 

 1. Ansvarsområde. 
 2. Arbejdsopgaver. 
 3. Beføjelser.
 • Udvalgets kompetence 

De enkelte udvalg har kompetence til inden for deres ansvarsområde at foreslå ændringer i DCuF’s organisation og virke, og træffe afgørelser i sager, der måtte blive forelagt udvalget.

 • Udvalgets forpligtelser 
  • Udvalget er forpligtet til at overholde og løbende orientere sig i DCuF’s vedtægter, love, regulativer og bestemmelser.
  • Udvalget skal rådgive DCuF’s bestyrelse og administration inden for udvalgets ansvarsområde. 
  • Udvalget skal løbende orientere DCuF om udviklingen inden for udvalgets ansvarsområde og skal på eget initiativ underrette DCuF i forhold, hvor udviklingen kan nødvendiggøre en regulering af en eller flere gældende bestemmelser, regler eller aktiviteter. 
  • Udvalgene skal udarbejde informationsmaterialer til brug for DCuF’s medlemmer i deres virke inden for det pågældende område.
 • Udvalgets sammensætning
  • Udvalgets sammensætning og valg af formand skal forelægges DCuF’s bestyrelse til godkendelse.
  • DCuF’s bestyrelse kan om nødvendigt ændre på udvalgets sammensætning og udpege udvalgsmedlemmer.
 • Arbejdsform
  • Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform.
  • Møde afholdes, når formanden, to af udvalgsmedlemmerne eller DCuF’s bestyrelse begærer dette. 
  • Formanden indkalder med dagsorden 7 dage før. Ekstraordinært møde kan indkaldes med kortere varsel, hvis sagen kræver resolut disposition.
  • Der skal udfærdiges referat for hvert møde, der i kopi skal sendes til udvalgsmedlemmerne samt til DCuF’s bestyrelsen inden 4 uger efter mødet.
  • For væsentlige beslutninger, der ikke tages på møde, men for eksempel over e-mail, skal sikres skriftlig dokumentation for, at beslutningen er taget efter behørig forelæggelse og drøftelse blandt alle udvalgets medlemmer, medmindre et ansvarsområde udtrykkeligt er uddelegeret til et enkelt eller flere medlemmer.
  • Udvalgsformanden er ansvarlig for, at DCuF’s bestyrelse løbende informeres om udvalgsarbejdet gennem tilsendelse af mødereferater m.m. 
  • Udvalgsformanden er ansvarlig for, at der hvert år inden 1. februar til DCuF sendes en skriftlig årsberetning over udvalgets aktiviteter i det foregående år.
  • Udvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper, eller inddrage relevante interessenter. Udvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden (Eksempelvis: trænere, spillere, andre udvalg, den sportslige ledelse, spillerforeningen SCD, m.fl.), eksempelvis gennem afholdelse af workshops, undersøgelser eller møder.
 • Økonomi
  • Udvalgene tildeles årligt et budget efter indstilling til DCuF.
  • Udvalgsformanden er ansvarlig for, at DCuF’s bestyrelse hvert år senest d. 1. marts modtager en udførlig og begrundet budgetindstilling for det efterfølgende kalenderår. DCuF bestyrelsen kan løbende tildele midler til udvalg.
  • Udvalgsformanden er ansvarlig for overholdelse af budget og overholdelse af afregningsregler.
Share